Rainbow

Training Course "Rainbow", №2022-3-BG01-KA153-YOU-000096965
10/09/2023 – 16/09/2023
Panichishte, Bulgaria

30 participants from 10 countries – Bulgaria, Türkiye, Cyprus, Ukraine, Serbia, Greece, North Macedonia, Armenia, Germany, Portugal.

30 youth workers from 10 different countries gathered at the Erasmus+ training course "Rainbow" with one common goal - to acquire new knowledge and improve their skills aimed at social inclusion through the use of theatre practices.

Why do we do it?
​The Rainbow Project is inspired and motivated by the need for building the capacity of youth workers to use inclusive practices and tools among their youth community members in order to battle discrimination, marginalization and inequities based on physical / mental disability, economical / social situation, race, ethnic origin, gender identity, religion and sexual orientation in the youth sector and beyond. The youth workers will gain a useful experiential tool for their activities and disseminate it to their community in order to be used by youth members. 
The objectives of the project are to:
- Train 34 participants to use the monologue as an experiential method of non-formal education to better understand the needs of disadvantaged target groups and to create greater social inclusion.
- Create 6 motivational videos that will be promoted internationally, with the aim of telling stories that have the potential to inspire people, organisations and associations to act together.
- To boost social inclusion and promote greater integration and cooperation between participants from different countries and cultures;
- To develop the skills, knowledge and attitudes of 34 participants relevant for addressing the needs ofmarginalized groups on personal, organisational, and community level, as well as creative and performing skills;
През месец Септември 2023 се проведе седемдневна транснационална мобилност по проект "Rainbow".

По време на проекта взеха участие младежки работници от Армения, Кипър, Германия, Гърция, Северна Македония, Португалия, Сърбия, Турция, Украйна и координиращата държава България. Мобилността се състоя в село Паничище, където голяма част от дейностите се проведоха на открито, като по този начин участниците успяха да се сближат по-добре помежду си и да подобрят връзката си и природата.

Дейностите бяха изпълнени с музика, танци, театър и много други видове изкуство. Така се даде възможност на участниците да се сближат и се насърчи споделянето на мисли и чувства. Самите те придобиха умения за преодоляване на предразсъдъци, свързани с расата, етническа принадлежност, религията или предубеждеkия, относно пола, езика, сексуалната ориентация, увреждания, възраст или други особени признаци. Тази среда на откритост и себеизразяване позволи на участниците да изследват собствената си идентичност и перспективи. Чрез движение, медитация и игри за концентриране и общуване, те не само опознаха себе си, но и откриха личностите, с които ще си сътрудничат по време на проекта.

Проектът се превърна в средство за дълбоко самопознание, което им помогна да разберат по-добре своята вътрешна същност. С напредването на дните, мобилността развиваше творчеството и сътрудничеството. Участниците имаха възможност да интегрират преживяванията си в дейност за физическо въплъщение, като се потопят в природата и ѝ позволят да вдъхнови творческия им дух. Те също така работиха колективно върху структурата на представление, като засегнаха различни аспекти като музика, актьорско майсторство и танци. Тази съвместна среда им позволи да усъвършенстват творческите си умения, да работят ефективно заедно и да създадат нещо наистина забележително. 

Участниците имаха възможността да се включат в дейности, които ги насърчиха да изследват своите гласове, физика и способности за разказване на истории. Репетициите, творческите упражнения и представленията им позволиха да изразят себе си по задълбочен и вдъхновяващ начин. От актьорско майсторство и танци до пеене и споделяне на истории, те намериха различни начини за изразяване на своите мисли, чувства и творческа енергия.
По време на мобилността участниците се свързаха помежду си на дълбоко ниво. Те споделяха лични истории, участваха в съвместни дейности и създадоха силни връзки. В края на програмата те не само бяха открили себе си, но и бяха създали нови, значими приятелства. Проектът завърши с възможност за участниците да планират своите стратегии за разпространение и да обмислят опита си. Тази фаза ги насърчи да разсъждават върху това как могат да използват придобитите знания и умения и да ги приложат в живота и в общностите си.

Голяма част от дейностите се фокусираха върху справяне с дискриминационните практики. 7-дневният проект беше едно рансформиращо преживяване, което даде възможност на участниците да изследват своята идентичност, да развият творческите си способности, да създадат трайни връзки и да станат по-добре подготвени за себеизразяване и сътрудничество. Това беше пътуване за овластяване, размисъл и личностно израстване, което остави у всеки участник уникален и ценен набор от опит и умения.
*Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.